Một số quy định về họp Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là gì? Một số quy định về họp ĐHĐCĐ mà bạn nên biết

Nhắc đến công ty cổ phần thì không thể không nhớ tới đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). Vậy ĐHĐCĐ là gì? Có những quy định nào về họp ĐHĐCĐ mà bạn cần chú ý? Theo dõi ngay bài viết sau đây của BVOTE nhé.

Đại hội đồng cổ đông là gì?

Đại hội đồng cổ đông là một phần quan trọng trong cơ cấu tổ chức đồng thời là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. ĐHCĐ bao gồm tất cả những cổ đông có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông là gì?
Đại hội đồng cổ đông là gì?

Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông gồm những gì?

Đại hội đồng cổ đông có những quyền và nghĩa vụ sau: 

 • Xem xét, thông qua định hướng phát triển của doanh nghiệp
 • Quyết định loại cổ phần của công ty, tổng số cổ phần từng loại được quyền chào bán và mức cổ tức hằng năm của từng loại 
 • Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên trong Hội đồng quản trị (HĐQT), kiểm soát viên
 • Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi lại trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác
 • Quyết định sửa đổi, bổ sung quy định điều lệ công ty
 • Thông qua báo cáo tài chính hằng năm của công ty
 • Quyết định mua lại trên 10% số cổ phần đã bán của mỗi loại
 • Xem xét, xử lý những vi phạm của thành viên trong Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên mà gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty
 • Quyết định cơ cấu, tổ chức lại hoặc giải thể công ty
 • Quyết định ngân sách, tổng thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
 • Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ công ty, quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
 • Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và quyết định công ty nào sẽ thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty, bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xem xét thấy cần thiết
Xem thêm:  Quỹ tương hỗ là gì? Nó hoạt động như thế nào?
Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông gồm những gì?
Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông gồm những gì?

Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông là khi nào?

Đại hội đồng cổ đông thường họp thường niên một lần mỗi năm. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể tổ chức họp bất thường.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải được tổ chức trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị có thể gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu cần thiết. Tuy nhiên không được tổ chức quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cần đảm bảo điều kiện nào?

Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cần đảm bảo điều kiện nào?
Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cần đảm bảo điều kiện nào?

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có tổng số cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết (tỷ lệ cụ thể do công ty quy định).

Trong trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ thứ nhất không đủ điều kiện thì doanh nghiệp phải gửi thông báo mời họp lần thứ hai trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu công ty không có quy định khác. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi tổng số cổ đông tham dự đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên (tỷ lệ cụ thể do công ty quy định).

Xem thêm:  Đánh giá chỉ số tín nhiệm doanh nghiệp có lợi ích gì?

Nếu cuộc họp lần thứ hai vẫn không đủ điều kiện tiến hành thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu công ty không quy định khác. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.

Nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gồm những gì? 

 • Kế hoạch kinh doanh hằng năm cho doanh nghiệp
 • Báo cáo tài chính hằng năm của công ty
 • Báo cáo của HĐQT về vấn đề quản trị doanh nghiệp cũng như kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên trong HĐQT
 • Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty và kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc
 • Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên
 • Mức cổ tức đối với cổ phần của từng loại
 • … 

Hy vọng bài viết trên đã mang đến cho bạn những thông tin hữu ích về Đại hội đồng cổ đông. Nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp họp ĐHĐCĐ trực tuyến hiệu quả tối ưu, liên hệ ngay BVOTE để được tư vấn hỗ trợ tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *