Cổ đông ưu đãi/cổ phần ưu đãi và những điều bạn cần biết

co dong uu dai co phan uu dai

Nhà đầu tư khi góp vốn vào công ty cổ phần sẽ quan tâm đến vấn đề lợi nhuận mà mình thu được. Có nhiều loại cổ phần khác nhau trong công ty cổ phần, trong đó cổ đông ưu đãi/cổ phần ưu đãi sẽ được trả nhiều lợi nhuận nhất. Hãy cùng Bvote tìm hiểu rõ hơn về loại cổ phần này ở bài viết dưới đây. 

Cổ đông ưu đãi/cổ phần ưu đãi là gì?

Theo Khoản 2 Điều 114 của Luật doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi ngoài cổ phần phổ thông, người sở hữu cổ phần ưu đãi được gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ đông ưu đãi/cổ phần ưu đãi sẽ được nhận một số ưu đãi nhất định trong quá trình quản lý hoạt động của công ty cổ phần. Ưu đãi này sẽ tương ứng với loại cổ phần mà cổ đông đó đang có quyền sở hữu.

Điều lệ công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông sẽ quyết định ai là người được mua cổ phần ưu đãi. Mỗi cổ phần của cùng một loại giúp người sở hữu có quyền lợi và nghĩa vụ ngang nhau. Cổ phần ưu đãi của cổ đông ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Xem thêm:  Hướng dẫn chi tiết thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 
Cổ đông ưu đãi là người được sở hữu cổ phần ưu đãi của công ty
Cổ đông ưu đãi là người được sở hữu cổ phần ưu đãi của công ty

Cổ phần ưu đãi có mấy loại?

Theo Khoản 2 Điều 114 Luật doanh nghiệp 2020, cổ đông ưu đãi/cổ phần ưu đãi gồm các loại:

 • Cổ phần ưu đãi cổ tức: Đây là cổ phần được trả cổ tức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông. Hàng năm cổ tức được chia là cổ tức cố định và cổ tức thưởng.
 • Cổ phần ưu đãi hoàn lại:  Đây là loại cổ phần trong công ty cổ phần được hoàn lại số vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc có thể theo điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi đó.
 • Cổ phần ưu đãi biểu quyết: Đây là cổ phần dành cho cổ đông có nhiều phiếu biểu quyết so với cổ đông phổ thông khác. Số phiếu biểu quyết được Điều lệ công ty quy định theo Khoản 1 Điều 116 của Luật doanh nghiệp.
Trong cổ phần ưu đãi có ưu đãi cổ tức, ưu đãi hoàn lại và ưu đãi biểu quyết
Trong cổ phần ưu đãi có ưu đãi cổ tức, ưu đãi hoàn lại và ưu đãi biểu quyết

Quyền và hạn chế của cổ đông ưu đãi/cổ phần ưu đãi

Cổ phần ưu đãi là một trong những loại cổ phần của công ty cổ phần. Vì vậy cũng được quy định về quyền và hạn chế theo điều luật.

Cổ phần ưu đãi cổ tức

Cổ tức cố định của cổ đông ưu đãi/cổ phần ưu đãi không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định và phương thức xác định cổ tức được ghi rõ trong cổ phiếu của cổ phần nhận ưu đãi cổ tức. Cổ đông có cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền lợi và hạn chế như sau:

 • Nhận cổ tức theo quy định của Điều lệ công ty trong công ty cổ phần.
 • Được nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ cổ phần đang sở hữu khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ.
 • Được nhận cổ phần ưu đãi hoàn lại khi công ty giải thể hoặc phá sản.
 • Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không được biểu quyết và tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 
 • Có đầy đủ các quyền khác như cổ đông phổ thông (trừ hạn chế liên quan đến quyền biểu quyết, dự họp và đề cử người).
Xem thêm:  Lợi ích cổ đông không kiểm soát là gì và nguyên tắc xác định
Bất cứ loại cổ đông ưu đãi nào cũng có quyền hạn nhất định
Bất cứ loại cổ đông ưu đãi nào cũng có quyền hạn nhất định

Cổ phần ưu đãi biểu quyết

Cổ đông ưu đãi/cổ phần ưu đãi biểu quyết được Luật doanh nghiệp quy định cụ thể về quyền và hạn chế trong công ty cổ phần. Điều đặc biệt là chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập mới được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có quyền và hạn chế như sau:

 • Được quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần, số phiếu biểu quyết sẽ theo quy định tại Khoản 1 Điều 116 của Luật doanh nghiệp.
 • Cổ đông đang sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết sẽ không có quyền chuyển nhượng cổ phần cho người khác trừ trường hợp đặc biệt như sau: Chuyển nhượng theo bản án và quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật hoặc thực hiện theo thừa kế.
 • Được hưởng các quyền lợi khác như cổ đông phổ thông, trừ quyền chuyển nhượng cổ phần nêu ở trên.
Cổ đông ưu đãi phải tuân theo Điều lệ của công ty 
Cổ đông ưu đãi phải tuân theo Điều lệ của công ty

Cổ phần ưu đãi hoàn lại

Cổ đông ưu đãi/cổ phần ưu đãi hoàn lại được pháp luật quy định về quyền và hạn chế theo Điều 118 Luật doanh nghiệp 2020 như sau:

 • Cổ đông đang sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết và tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông này không được đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, trừ một số trường hợp đặc biệt được quy định tại Khoản 5 Điều 114 của Luật doanh nghiệp.
 • Được hưởng các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ quyền hạn chế biểu quyết, dự họp và đề cử người được nêu ở trên.
Xem thêm:  Chia cổ tức bằng cổ phiếu là gì? Ưu và nhược điểm

Vậy là bài viết đã giúp bạn có những thông tin cần thiết về cổ đông ưu đãi/cổ phần ưu đãi. Bvote hy vọng rằng bạn sẽ có kết quả đầu tư tốt nhất vào công ty cổ phần. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *